1. Svet zavoda

Zasebni zavod “Miklavžev zavod Murska Sobota” upravlja Svet zavoda, ki šteje dvanajst članov in ga sestavljajo:

 • 3 predstavniki ustanovitelja,
 • 5 predstavnikov delavcev zavoda,
 • 3 predstavniki staršev vrtca,
 • 1 predstavnik župnije Tišina.

Podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje Akt o ustanovitvi zasebnega zavoda “Miklavžev zavod Murska Sobota” pristojnosti Sveta zavoda.

Svet zavoda ima naslednje naloge:

 • sprejema program razvoja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
 • sprejema letni delovni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
 • daje mnenje k uvedbi nadstandardnih in drugih programov v vrtcu,
 • obravnava poročila o vzgojni problematiki,
 • imenuje in razrešuje strokovnega vodjo organizacijske enote Vrtec Lavra s soglasjem ustanovitelja in glavne predstojnice FMA,
 • odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih in statusu otroka,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, Svet staršev, šolska inšpekcija …
 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje ustanovitelju in direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
 • sprejema Statut zavoda s soglasjem ustanovitelja,
 • sprejema zaključni račun s soglasjem ustanovitelja,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ter drugimi predpisi.

Koledar