1. Svet zavoda

Podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, opredeljuje Akt o ustanovitvi zasebnega zavoda “Miklavžev zavod Murska Sobota” pristojnosti Sveta zavoda.

Svet zavoda sprejema program razvoja zavoda s soglasjem ustanovitelja, sprejema letni delovni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda, daje mnenje k uvedbi nadstandardnih in drugih programov v vrtcu, obravnava poročila o vzgojni problematiki, imenuje in razrešuje strokovno vodjo organizacijske enote Vrtca Lavra s soglasjem ustanovitelja in glavne predstojnice HMP, odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih in statusu otroka, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, svet staršev, šolska inšpekcija …, obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje ustanovitelju, direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj, predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti, sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja, sprejema zaključni račun s soglasjem ustanovitelja,opravlja druge naloge, določene z zakonom ter drugimi predpisi.

Zavod upravlja Svet zavoda, ki šteje dvanajst članov in ga sestavljajo:

  • 3 predstavniki ustanovitelja,
  • 5 predstavnikov delavcev zavoda,
  • 1 predstavnik Župnije Tišina.